Chuốc thuốc ngủ, tên bệnh nhân cưỡng hiếp nữ bác sĩ ở công viên qua đêm muốn rời khỏi tổ chức , ngoắt lại, nhìn Giã Cẩu nói lớn: – Đương nhiên rồi, Phệ Huyết châu là vật rất mạnh, danh chấn trong thiên hạ, bất cứ sinh linh sống nào mà tiếp xúc với nó, một canh ba khắc thì sẽ bị Phệ Huyết Châu hút sạch tinh khí, và huyết nhục mà chết. Rồi hắn nhìn vào chiếc gương đồng, cánh tay giơ cao, nắm chặt nắm đấm, mạnh miệng: – Ngàn năm trước, Phệ Huyết châu do ta và Hắc Tâm Lão Nhân, trưởng lão của Ma giáo chúng ta nắm giữ, nhưng sau đó chúng ta bại trận trước Thanh Vân Môn,chồng gọi khi đi tuần trăng mật với chồng tán loạn khắp nơi, mất