Thanh niên số hưởng cậu con rể để bảo vệ người yêu , cho là viển vông hão huyền, cậu con rể hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng Phổ Trí không cam chịu, khăng khăng mấy lượt đến yết kiến các danh môn Đạo gia, chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào mà không bị chưởng giáo của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền Chân Nhân khéo léo chối từ. Nghĩ đến đây, Phổ Trí đại sư bất giác cười khổ một tiếng, điểm chút tự trào, nghĩ bụng: Chỉ còn sống được ba ngày, lại nghĩ ngợi gì cái chuyện trường sinh bất tử, chẳng phải là tự